Behandling mot leverikter i innefôringsperioden

Vi har to typer leverikter i Norge, den store og den lille. Det er den store leverikta (Fasciola hepatica) som gir kliniske problemer. Den er avhengig av fuktighet, varme og sneglen Galba truncatula for å utvikle seg. Derfor skaper den særlig problemer i områder der det er fuktige beiter og en relativt lang beitesesong, det vil si i lavlandet og langs kysten i Sør-Norge.


Publisert: 08.12.2015 Oppdatert: 24.03.2021

Utskillingen av egg fra voksne (ubehandlede) søyer om våren er den viktigste kilden til smitte på beitene. I områder eller besetninger der det er problemer med den store leverikta er derfor behandling i inneperioden et viktig forebyggende tiltak. Ved å behandle dyra i innefôringsperioden vil man fjerne de voksne eggproduserende iktene. Det beskytter dyra mot kronisk leveriktesjukdom gjennom vinteren, og det beskytter beitene mot smitte kommende beitesesong.

Albendazol (Valbazen®) er det eneste av de registrerte antiparasittære midlene som kan benyttes mot leverikter. Men det er viktig å huske på at dette middelet kun virker på de voksne iktene (fra ca. 10 uker etter smitteopptak). Det vil si at dersom man bruker albendazol i inneperioden bør man vente minst 10 uker etter innsett for at alle iktene skal ha blitt voksne på behandlingstidspunktet. Dyr som går ute hele vinteren kan behandles i desember- januar.

Av medikamenter som tas inn på registreringsfritak er triclabendazol (Fasinex®) mest brukt. Dette virker også på juvenile ikter og er derfor spesielt nyttig ved behandling av akutt leveriktesjukdom i beiteperioden, der albendazol ikke har effekt. Brukes triclabendazol til forebyggende behandling kan man behandle allerede fra ca. 2 uker etter innsett, fordi dette medikamentet også virker på unge ikter. Vær oppmerksom på at Fasinex® har lang tilbakeholdelsestid for slakt.

Albendazol virker også mot rundorm og vil derfor bidra til seleksjon for resistens hos disse. Triclabendazol virker kun mot ikter og selekterer derfor ikke for resistens hos rundorm. Man skal likevel være klar over at det er funnet leverikter som er resistente mot dette middelet i andre land. Riktig medikamentbruk er derfor viktig: behandle kun når det er nødvendig, reduser behandlingsbehovet gjennom beitetiltak, oppbevar middelet riktig og gi det i riktig dose på riktig tidspunkt.

Les mer om leverikter her